บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
AEC Securities Public Company Limited

1971
บริษัท ซิลโก้ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยเริ่มแรกได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ กิจการ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
1989
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ขายกิจการทั้งหมดให้กับกลุ่ม "ว่องกุศลกิจ" และ "เจนวัฒนวิทย์" พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด
1991
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 38
1993
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
1994
เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หมายเลข 49
2001
บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2544
2003
บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2006
กลุ่ม "ว่องกุศลกิจ" ได้ทำการขายหุ้นรวมจำนวน 42,923,520 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 25.43 ของทุนชำระแล้ว
ของบริษัทให้กับ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย การซื้อหุ้นดังกล่าว
ของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และหลังจาก
ทำคำเสนอซื้อแล้ว ทำให้ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในอัตราร้อยละ 78.53
2008
บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
2011
บล. ยูโอบีเคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นจาก บริษัท เอพีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2013
กลุ่มนายประพล มิลินทจินดา ได้ทำการซื้อหุ้นทั้งหมดจาก บล. ยูโอบีเคย์เฮียน จำกัด (มหาชน)
2013
บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2013
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ (17 พฤษภาคม 2556)
ลำดับ ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
ของทั้งหมด
    อื่นๆ 108,570,000 64.31%
    รวม 168,816,704 100.00%
1 นาย ประพล มิลินทจินดา ไทย 42,300,000 25.06%
2 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ ไทย 16,850,000 9.98%
3 น.ส. คันธากร สมิตานนท์ ไทย 8,000,000 4.74%
4 นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล ไทย 8,000,000 4.74%
5 น.ส. ยุวดี วชิรปภา ไทย 8,000,000 4.74%
6 น.ส. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ไทย 6,000,000 3.55%
7 ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ เตไชยา ไทย 5,000,000 2.96%
8 นาย สุเทพ ศรีอินทราวานิช ไทย 5,000,000 2.96%
9 น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกุล ไทย 4,710,000 2.79%
10 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ ไทย 4,710,000 2.79%

ขอบเขตการทำธุรกิจ

  • ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
  • ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์
  • ธุรกรรมตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ธุรกรรมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • ธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน