คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวออมสิน ศิริ

กรรมการบริหาร

นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการบริหาร

นางรัสม์ชญา คันธมธุรพจน์

กรรมการบริหาร

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.