คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTOR

หม่อมราชวงศ์ สมลาภกิติยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวออมสิน ศิริ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.